DISCLAIMER

Accessibility Statement

 
Accessibility Statement

Accessibility Statement

ACCESSIBILITY STATEMENT 

קבוצת בנק הפועלים ("הבנק") רואה בנגישות לאנשים עם מוגבלות ערך מהותי וחובה עסקית, כחלק בלתי נפרד מתפיסת השירות והאחריות החברתית שלו
במסגרת חובה זו הבנק פועל לממש את הזכות הבסיסית של כל לקוח עם מוגבלות לקבל את מלוא השירותים המוצעים, באופן עצמאי ככל שניתן, תוך שמירה על כבוד האדם
המרכז לבנקאות חברתית בחטיבת מחזיקי ענין בבנק, מקדם יזמות ושותפויות להובלת אימפקט חברתי עסקי, תוך התמקדות בהובלת מהלכים ארציים בתחום קידום הנגישות והעצמת אנשים עם מוגבלות, הכוללים בין השאר פיתוח מעטפת שירותים מותאמים במטרה לספק מענה לאתגרים ולצרכים הייחודיים שניצבים בפני אוכלוסייה זו